Otázky a odpovědi

Na tomto místě se s Vámi chceme podělit o odpovědi na otázky, které již vznesl někdo před Vámi. Ptáte se nás totiž často – telefonicky, mailem, nebo při osobních setkáních s našimi specialisty.

 

Naše služba je jediná svého druhu v ČR. A to proto, že v převzatých případech hradíme všechny poplatky spojené se soudním řízením. Soudní poplatky, náklady na právní zastoupení, znalecké posudky atd. ve všech stupních řízení.
Na úvod dovolte malou opravu: financováním soudních sporů rozumíme úhradu nákladů soudních řízení při řešení sporů, ve kterých se domáháte svých práv, svých pohledávek, svých financí. Na začátku každé spolupráce je podrobná analýza Vaší kauzy, vyhodnocení možnosti soud vyhrát a z protistrany Vaše nároky vymoci. Pro Vás jako potenciálního klienta je to celé velmi jednoduché: zavoláte nám, nebo necháte zde na webu své kontakty a my se vám ozveme zpět. Sjednáme si schůzku, řekneme si, v čem spočívá váš problém, naši právníci zanalyzují naše společné šance a pokud zjistíme, že je reálná šance na úspěch, zahájíme spolupráci. V opačném případě budete vědět, že soudit se ve vaší kauze je pravděpodobně zbytečné…
Mezi naše spokojené klienty patří jak velké mezinárodní korporace, tak i běžní občané. Jednoduše řečeno, „velikost“ či „důležitost“ klienta pro nás není důležitá, jsme připraveni pomoci každému, kdo z jakéhokoli důvodu nemůže, nebo nechce financovat své soudní nároky ze svého. Své služby poskytujeme těm, kteří chtějí soudní cestou uplatnit své nároky přesahující 700.000,-Kč nebo 25.000,-€, nebo těm klientům, kteří se chtějí formou mimosoudní domoci svých nároků ve výši přesahující 200.000,-Kč nebo 10.000,-€. Při tom všem samozřejmě přebíráme finanční riziko případné soudní prohry. Tedy i v případě neúspěchu ve sporu náš klient nenese žádné náklady.
ProcesPartner je finanční společnost, disponující týmem interních právních odborníků. Nikoli pojišťovna, ani banka, co poskytuje půjčky. Naším posláním je přebírat a hradit náklady soudních sporů, ve kterých jde o Vaše finanční či penězi ocenitelné právo. Peníze na soudní ani jiné poplatky nepůjčujeme. Za vás uhradíme náklady soudního řízení, Vy nic zpět nesplácíte. V případě výhry vzniká nárok na naši odměnu, což je předem dohodnutá procentuální část vysouzeného a obdrženého plnění. V případě prohry jsme přebrali riziko ztráty již uhrazených finančních prostředků a uhradíme i náklady protistraně. ProcesPartner se zabývá financováním nákladů soudního řízení. To znamená, že nepřebírá spor a jeho vyřešení za klienty, nýbrž pouze dodává finanční prostředky. Zásadní rozdíl od bankovního úvěru či půjčky spočívá v tom, že klient nemusí vynaložené prostředky vracet a že ProcesPartner přebírá riziko dalších finančních výdajů v případě prohry.
Ve vybraných sporech býváme úspěšní na 90 %.
Naše odměna závisí na Vašem úspěchu - je stanovena individuálně jako procentuální část hodnoty sporu/žalované částky a bývá obvykle ve výši 20-40%. Výše je závislá na složitosti, rizikovosti a zejména předpokládané délce trvání soudního řízení. Nárok na odměnu nám vzniká až po úspěšném ukončení řízení-výhře u soudu a po získání plnění od protistrany. Nejde jen o to u soudu vyhrát, ale žalované peníze také získat. Naši klienti tak ve spolupráci s námi v případě výhry ve sporu získávají až 80% své pohledávky zpět.
Žijeme v právním státě a spravedlnost „je slepá“, jak se říká. Nikdo, kromě soudce, nemůže ještě ani minutu před vynesením rozsudku vědět, jak soudní spor dopadne. To na úvod. My samozřejmě nemáme stoprocentní jistotu, jak daný soudní spor dopadne, zda ve Váš prospěch či neprospěch. Ale na základě podrobného studia podkladových materiálů ke kauze, díky znalostem našich právních expertů a mnohaleté zkušenosti s právním systémem v České republice a dalších zemích EU dokážeme s vysokou mírou pravděpodobnosti zanalyzovat Vaše šance. Tam, kde do sporu jdeme, býváme úspěšní ve více než 90 %. Tam, kde zjistíme, že naděje na úspěch je mizivá, nebo že z dlužníka stejně nikdo nic nedostane, do sporu nejdeme. Chráníme tím Vás i své finance, kterými hájíme Vaše právo na spravedlnost. A ptáte-li se, za jakých podmínek zjišťujeme šance na úspěch, odpovídáme: za každých. Tato činnost je nedílnou součástí našich služeb, realizujeme ji na začátku spolupráce s kterýmkoli klientem. Tato služba je samozřejmě zcela zdarma.
Protože vkládáme do Vašich soudních sporů své finanční prostředky, chráníme tím ty Vaše. A protože o své peníze nechceme zbůhdarma přijít, prověřujeme hned v úvodu šance na výhru. Kromě nich také šance na vymahatelnost Vašich nároků. Zdaleka ne vždy je totiž vyhraný spor opravdovým vítězstvím. Díky mnohaleté zkušenosti na trhu a hlavně díky znalostem našich právníků dokážeme dost přesně určit míru šancí na úspěch vašeho soudního sporu. To není vychloubání, to je matematický fakt. Tam, kde do sporu jdeme, býváme většinou úspěšní. Tam, kde zjistíme, že naděje na úspěch je mizivá, nebo že z dlužníka stejně nikdo nic nedostane, do sporu nejdeme. Ano, říká se tomu „prověřování šancí na výhru“. Díky tomu se chráníme před zbytečnými výdaji. Díky tomu dáváme našim klientům poměrně jasné indicie, jestli do sporu (byť za naše peníze) jít, nebo to raději vzdát.
ProcesPartner financuje soudní, rozhodčí, správní a další řízení svých klientů. Financujeme takové spory či mimosoudní jednání, kde nároky našich klientů spočívají v penězích nebo jiném, penězi ocenitelném plnění. Financujeme také mimosoudní řešení pohledávek právní cestou. Klienty ve sporech nezastupujeme. Toto je výsadou advokátů, s nimiž ve financovaných případech úzce spolupracujeme. Pomáháme klientům domoci se svých práv na území ČR i v zahraničí. U sporů mimo ČR financujeme a zprostředkováváme právní zastoupení v dané zemi. ProcesPartner je připraven financovat náklady spojené se soudním vymáháním práv klientů v oblasti ochrany duševního vlastnictví a autorských práv.
Zde je odpověď velmi těžká, ne-li nemožná. Nejsme tu proto, abychom posuzovali odbornou či jinou úroveň advokátů, takto se vyjadřovat nechceme. Navíc platí, že klient i jeho advokát si musejí také, jak se říká, lidsky sednout. A také proto může být každá rada třetí strany velmi zavádějící. Je však pravdou, že s mnohými advokáty už dlouhá léta úspěšně spolupracujeme, známe je tedy nejen z odborné, ale i lidské stránky, kontaktní údaje na tyto naše partnery pak můžeme v případě zájmu klientovi dodat. Vzájemnou dohodu o spolupráci si pak ale musejí obě strany dohodnout sami, my můžeme jen dodat informace typu: který náš dlouhodobý partner funguje v daném regionu, nebo který má potřebnou, klientem požadovanou, specializaci… Ano, takovou informaci poskytnout umíme a poskytneme ji rádi.
Výhoda našich služeb spočívá také v tom, že my uhradíme veškeré náklady, a to i v několika stupních soudního řízení a kompletně převezmeme finanční riziko případného neúspěchu. Vy nemusíte vynakládat své finanční prostředky, které můžete využít jinak, smysluplněji.
Máme zkušenosti, že spojení s naší společností vyvolává při přípravě i vedení soudního řízení patřičný respekt. Naše spojenectví tak v sobě skrývá – kromě jiných výhod – také protistranou vnímanou „sílu na Vaší straně“.
Ano, v případě neúspěchu u soudu je povinností žalobce uhradit žalovanému vzniklé náklady. A tyto náklady – náklady protistrany – v případě neúspěchu taktéž hradíme my.
ProcesPartner poskytuje své služby úhrady nákladů soudních sporů s nárokem od 700.000,-Kč nebo 25.000,-€, při mimosoudních řešeních ve sporech s nárokem od 200.000,-Kč nebo 10.000,-€.
ProcesPartner není ani banka, ani pojišťovna, neposkytuje půjčky. Jsme finančně-právní organizace, která pomáhá svým klientům domoci se spravedlnosti tím, že přebírá náklady spojené s řešením jejich sporů soudní cestou.
Naše společnost působí i mimo Českou republiku. A to dokonce nijak okrajově, naopak, na Slovensku má naše společnost vlastního obchodního zástupce. A právní záležitosti jsou řešeny partnerskými advokátními kancelářemi. Naše činnost se však neomezuje pouze na „domácí“ kraje, působíme v rámci takřka celé EU, především v německy hovořících zemích. Pokud tedy máte pohledávku za odběratelem výrobku a uvažujete o financování, prosím zatelefonujte či vyplňte kontaktní údaje do formuláře na naší webové prezentaci a náš pracovník Vás bude kontaktovat.
Smysl to určitě má. Předpokládáme, že jste nějakým způsobem písemně (i třeba ve formě emailů) sjednali předmět zakázky a cenu za ní. I pokud byste neměl žádnou písemnou smlouvu uzavřenu, pak předpokládám, pokud hovoříte o „poslední“ neproplacené faktuře, že byly nějaké předchozí faktury, které byly proplaceny. A z nich může soud platební povinnost dovodit. Uvažte prosím, že pokud se nebudete soudit, tak nejen přijdete o své právem vydělané peníze, ale navíc klienta utvrdíte v tom, že se vyplatí jít „o dům dál“ ke konkurenci a s ní celý postup objednání bez placení opakovat. A takové poměry ve Vaší branži asi nechcete… My se ovšem řešení tohoto problému soudní cestou nezúčastníme. Minimální hodnota soudního sporu pro převzetí nákladů soudního řízení by měla být 700.000 Kč.
Můžete si samozřejmě půjčit od banky či nebankovní instituce, avšak, jako i v ostatních případech, dobře zvažte důsledky takového jednání, zejm. zda a kdy budete moci půjčku vrátit, pokud nevíte, jak dlouho bude soudní řízení trvat a jak dopadne. Dále by v úvahu připadalo pojištění právní ochrany, avšak logicky pouze v těch případech, kdy je sjednáno předem, což zde zřejmě není. Vaši pohledávku za společníkem je také možno postoupit. Společností zabývající se odkoupením pohledávek je v České republice řada. V případě solidního jednání (zejm. v této oblasti se vyplatí být dostatečně ostražitý) dostanete peníze za postoupení svého práva ihned, bohužel zpravidla se jedná o částky v řádu procent Vaší pohledávky. A konečně je na trhu i služba postupující „opačně“, např. společnost ProcesPartner, kde zůstáváte vlastníkem pohledávky Vy a Vy ji též uplatňujete u soudu (za finančního přispění společnosti, která převezme náklady soudního řízení a finanční riziko za podíl na případném výnosu), což nemusí být krátkodobá záležitost, avšak takto získaná částka je řádově vyšší.
Jistě to nebylo ze zlé vůle, pravděpodobným důvodem je prostě fakt, že Váš advokát naši společnost a naše služby zkrátka nezná, ještě o nich neslyšel. Bohužel míra povědomí o možnostech financování nákladů spojených se soudními spory v ČR není dosud nikterak vysoká. Toto souvisí i s tím, že jsme jedinou společností, která službu v tomto komplexním rozsahu nabízí, a nemáme přímou konkurenci, která by se s námi o prezentování tohoto produktu veřejnosti podělila. Ale snažíme se tuto situaci zlepšit, vždyť tyto služby jsou rovněž pro advokáty výhodné! Vždyť jim pomáhají získat nového klienta, který by se bez našeho financování klientem nestal, nesoudil by se totiž. Snad se nám brzy podaří dostat informaci o našich službách ke všem dobrým advokátům v této zemi!
Je zřejmé, že souzení v rodině s sebou nese nejen problémy finančního, ale i osobního rázu. Pokud jste sice příbuzného upomínal, ale nikoli za pomoci advokáta nebo třeba mediátora, tak je teď ta vhodná chvíle. Jejich pomoc zpravidla bývá levnější, než si myslíte, a oni Vám nejen nastíní, co „obnášejí“ různá konkrétní řešení, ale navíc na jednu stranu nejsou ve sporu osobně angažovaní, takže mohou trochu zklidnit vypjatou emoční atmosféru, a na druhou stranu ukážou příbuznému, že to s řešením dluhu myslíte vážně. Pokud tato fáze nevedla k úspěchu, budete se muset soudit. A vyhlídka úspěchu? Zde bychom z vlastní zkušenosti neměli ani tak obavu z vlastního soudního řízení, ale doporučujeme si předem rozmyslet, zda bude případný výkon rozhodnutí úspěšný, lidově řečeno, zda je „kde brát“. Platební schopnost žalovaného tedy doporučujeme před započetím právních kroků zvážit. V každém případě Vám přejeme hodně sil a držíme palce.
Předem prohraný spor určitě není, naopak. Píšete o velké mezinárodní korporaci, nejedná se tedy o malého zkrachovalého zaměstnavatele, který by zůstal bez postižitelného majetku. Ve Váš prospěch hovoří také snaha velkých korporací vyhnout se negativnímu mediálnímu obrazu a v neposlední řadě i výsledky soudních pří jsou velmi často ve prospěch (bývalých) zaměstnanců. Nemylme se, k dnešnímu dni se může jednat jen o několik výplat, avšak za dobu trvání soudního sporu může částka vyrůst. Možná bychom též před zahájením soudního sporu doporučili kontaktovat podobně postižené kolegyně či kolegy, pokud vás je víc, anebo odborovou organizace, příp. obdobný zaměstnanecký svaz, pokud existuje, a poradil se o dalším (společném) postupu. Tyto organizace mohou mít více informací nebo i vlastní právní poradenství apod. Domníváme se, že vzdání se Vašeho nároku na mzdu je v tomto okamžiku ještě příliš předčasné.
Jedinou legální cestou, jak se domoci svých nároků v případě, že dlužník neplní dobrovolně, je cesta soudní. Vymáhací agentura, pokud chce postupovat legálně, může stejně hrozit pouze uplatněním nároku u soudu. Proč se domníváte, že nevyhrajete? Nechtěl byste si o tom nejdříve promluvit s našimi právníky?
Jistě. Nejprve bychom poradili zkusit se obrátit na nějakého advokáta v okolí. Advokáti jsou povinni Vás seznámit s rozsahem a výší své odměny na požádání předem. Možná by stálo za to jednoho, dva, tři obejít a absolvovat úvodní rozhovor. Třeba zjistíte, že ten první se zaměřuje na trestní věci, ale poradí Vám kolegu ze studií, a ten Vám přijde šikovný. Zkuste zjistit, co můžete u advokáta získat za čtvrtinu či polovinu průměrné měsíční mzdy v ČR. Navíc advokáti jsou z výkonu své práce odpovědní. Určitou alternativou, nejen cenovou, mohou být služby bezplatného prvotního poradenství České advokátní komory, ale především odborových svazů, hospodářských komor či profesních sdružení. Často se dávají dohromady např. klienti jednoho zkrachovalého subjektu, aby postupovali společně a znalosti a náklady sdíleli. Zvážili bychom též, zejm. pokud hodláte řešit otázku financování nákladů soudního řízení, kontaktování specializované společnosti. Společnosti přebírající finanční rizika soudního řízení za odměnu z výnosu ve vlastním zájmu každý případ analyzují stran jeho reálných vyhlídek na úspěch v soudním řízení. Výsledek takové analýzy by tedy mohl být zajímavý i pro Vás a naznačit Vám možné vyhlídky dalšího postupu.
Mnoho lidí se domnívá, že stačí jednou nezaplatit a exekutor už druhý den klepe dlužníkovi na dveře. Jenže tak snadné to není. Exekuci musí předcházet celá řada kroků – od podání žaloby až po vydání rozsudku. To je právě výše zmiňované období cca jednoho roku, poté následuje vyznačení doložky právní moci, která je posledním krokem na cestě za exekutorem. Tedy samozřejmě pouze za předpokladu, že dlužník stále ještě nezaplatil.
Nejsme poradenská společnost, rady a konzultace podáváme jen našim klientům v rámci dané kauzy, proto vás vždy budeme odkazovat na vašeho advokáta. Když už se ale ptáte, zkusíme odpovědět… Směnka je skvělým instrumentem, který nám dává jistotu, že o peníze, které jsme půjčili, nepřijdeme. Už jen proto, že veškeré důkazní břemeno – pokud jde o popření platnosti směnky – leží na dlužníkovi. Věřitel nemusí soudu vůbec prokazovat závazek, na jehož základě byla směnka vystavena. Stačí, když předloží originál směnky. Pokud bude směnka splňovat všechny náležitosti a soud nebude mít pochybnost o její platnosti, vydá směnečný platební rozkaz, tím uloží dlužníkovi, aby směnečnou sumu plus náklady soudního řízení zaplatil do patnácti dnů. Nebo aby ve stejné lhůtě podal k soudu námitky – ve kterých musí uvést, co konkrétně proti platnosti nebo pravosti směnky namítá. Když lhůta uplyne a dlužník se k žalobě nevyjádří, může věřitel předat platební rozkaz exekutorovi. Směnka je promlčená tři roky po dni splatnosti. Ani v případě směnky splatné na viděnou není tento čas neomezený. Podle zákona je splatnost směnky nastavena automaticky rok po jejím vystavení – po uplynutí tohoto roku se rozbíhá tříletá promlčecí lhůta.
Počáteční analýza šancí na úspěch je nedílnou součástí našich služeb financování nákladů soudních sporů. Poskytujeme ji každému klientovi, který u nás poptává financování své soudní kauzy. Samostatně tuto službu prověřování šancí na úspěch neposkytujeme.
Bojovat za svá práva, domáhat se spravedlnosti, usilovat o oprávněné nároky. To se v České republice snadněji říká, než skutečně dělá. Soudní spory jsou strašákem každého člověka, podnikatele či firmy. Z aktuálního průzkumu provedeného mezi manažery a majiteli firem vyplývá, že je od zahájení soudního řízení nejvíc odrazují finanční náklady a časová náročnost, důležitou roli hraje i nedůvěra ve spravedlivé a nezávislé rozhodování soudů. A když už hovoříme o financích, obava z finanční náročnosti soudního sporu je uváděna jako důvod nesoudit se u více než 54 % respondentů.
Věříme českému soudnímu systému a jsme pevně přesvědčeni, že byť má naše země do ideálu pořád daleko, že žijeme v demokratickém právním státě. Mimochodem, z výzkumu realizovaného společností Ipsos ve spolupráci s ProcesPartner vyplývá, že největší nedůvěra v české soudnictví panuje ve věkové kategorii nad 54 let, kde dosahuje téměř 40 %. Toto číslo velmi kontrastuje s necelými 10 % nedůvěry ve věkové kategorii do 26 let. Českému soudnictví obecně věří mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Překvapivě významnou roli hraje v hodnocení i politické přesvědčení. Voliči pravicových stran jsou k práci soudů shovívavější, naopak voliči levice posuzují jejich nezávislost mnohem kritičtěji. I přesto se však Česká republika umístila podle aktuálního průzkumu mezi dvaceti osmi členskými zeměmi v rámci EU mezi třemi státy s nejnižší důvěrou v justici.