Podmínky spolupráce

V České republice se odhaduje objem neuplatněných pohledávek z důvodu nedostatku financí na vedení soudního sporu ve výši 5 – 10 miliard Kč ročně. Ano, tohle je odhad roční výše Vašich nároků, na jejichž dosažení nemáte, nebo nechcete využít vlastní finanční prostředky.

A právě proto využíváte našich služeb převzetí nákladů soudních sporů. K tomu je však nezbytné uvědomit si základní podmínky pro jejich poskytnutí.

Jaké náklady hradíme?

ProcesPartner hradí honoráře advokátů, soudní poplatky, znalecké posudky, zkrátka náklady související s vedením soudního řízení ve všech stupních, rozhodčího i exekučního řízení. Naopak – nehradíme Vaše náklady na dopravu, ušlou mzdu vyplývající z vaší účasti na soudních přelíčeních apod.

U kterých sporů přebíráme náklady?

Pomůžeme vám hájit Vaše právo na spravedlnost v těchto oblastech:

 • kupní smlouvy a smlouvy o dílo
 • společenské smluvy z převodu obchodních podílů
 • náhrady škod, smluvních pokut a dalších sankcí
 • porušení autorských práv, patentových práv, práv k ochranným známkám a průmyslovým vzorům
 • náhrady škod způsobených nekalou soutěží
 • spory vůči státu, krajům, městům a obcím
 • spory vůči finančním ústavům
 • daňové právo
 • pojišťovací právo
 • stavebnictví
 • poskytování zdravotní péče
 • dědické nároky a dalších.

Od jaké výše nároku hradíme náklady?

Pomůžeme vám s úhradou nákladů:

 • soudní, rozhodčí, konkurzní, exekuční či jiná obdobná řízení ve sporech s nárokem od 700.000,-Kč nebo 25.000,-€
 • mimosoudní řešení ve sporech s nárokem od 200.000,-Kč nebo 10.000,-€

Jaké informace jsou pro nás nezbytné?

Základem budoucího úspěchu je důkladné vyhodnocení případu. Jelikož neseme po celou dobu trvání sporu nejen riziko neúspěchu, ale také nedostatečné bonity protistrany, snažíme se být velmi obezřetní. Pochopte tedy, že podmínkou úspěšné spolupráce je Vaše otevřené jednání a poskytnutí veškerých potřebných informací o Vašem případu.

Budeme tedy chtít poznat několik základních věcí:

 • Základní údaje o vaší osobě či firmě (kontaktní údaje, kontaktní osoby, údaje o právním zastoupení apod.)
 • Údaje o dlužníkovi (kontaktní údaje, pokud je možné, také údaje o majetkových poměrech a bankovních účtech dlužníka apod.)
 • Údaje o pohledávce (odůvodnění vaší pohledávky, údaje o spoluvlastnících pohledávky, případné nároky protistrany, údaje o případných prvních krocích v dané kauze apod.)

Aby bylo jasno…
Žádnou z těchto informací nám samozřejmě nemusíte poskytovat dopředu. Nejprve se sejdeme, vyjasníme si Vaše potřeby a naše možnosti, teprve poté si budeme sdělovat potřebné další informace.

Jak je nutné vést vlastní spor?

V případě úspěšného soudního řízení je naše odměna závislá na výši Vašeho uznaného nároku, solventnosti protistrany a specifik daného sporu. Proto také v závažných otázkách, týkajících se vedení soudního řízení, vyžadujeme před nějakým mimořádným krokem v rámci sporu souhlas obou smluvních stran – tedy i náš.

Na jakém smluvním základě spolupracujeme?

Na začátku spolupráce – ještě dříve, než podrobíme Váš nárok odborné expertíze – je nutné sepsat Dohodu o předběžném posouzení a přípravě financování případu.

Po rozhodnutí, že budeme hradit náklady sporu, vám předložíme k podpisu Smlouvu o financování řízení. Toto ujednání vymezí vzájemná práva a povinnosti a stanoví i příslušné finanční náležitosti.

Jaké jsou další podmínky?

Žádné další podmínky si nestanovujeme. Doufáme, že jste z výše uvedeného textu pochopili, že se nevrháme bezhlavě do rizika neúspěchu, že naše spolupráce bude probíhat na spolehlivé smluvní bázi a nám půjde o úspěšné a efektivní zakončení vaší kauzy.

Všechny další případné otázky vám rádi zodpovíme po telefonu či mailu a nejlépe při osobní schůzce v sídle naší společnosti.