ProcesPartner Revue – 1/2016 – Na návštěvě

Vznik Fakulty práva bol správnym krokom

Panenuropska vysoka skolaNa Paneurópskej vysokej škole máme priateľov zatiaľ len krátku dobu. Zišli sme sa už viackrát, ale na návštevu k nim sme sa vypravili teraz vo februári úplne prvýkrát. Poďakovanie za pozvanie patrí PhDr. Zuzane Ihnatovej, PhD., riaditeľke odboru marketingu a obchodu.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy je prvou a najúspešnejšou z piatich fakúlt školy, založenej v roku 2004. Jej úspech dokazuje aj každoročné hlasovanie o úrovni vysokých škôl, ktoré robí Česká únia študentov. V roku 2015 sa umiestnila na 3. mieste v kategórii fakúlt práva. Na PEVŠ prednášajú kapacity zo Slovenska i zahraničia, študenti sa úspešne zúčastňujú medzinárodných súťaží.  Fakulta práva organizuje významné konferencie, ako jediná na Slovensku sa intenzívne venuje medzinárodnému terorizmu.

Výučba sa na fakulte práva PEVŠ uskutočňuje bilingválne, resp. multilingválne s akcentom na anglický jazyk. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.

Dekan Fakulty práva Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. hodnotí vznik fakulty ako dobré rozhodnutie. „Tak, ako vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, aj vznik našej vysokej školy a Fakulty práva bol správnym krokom z pohľadu školy aj z pohľadu celej spoločnosti. Naša fakulta sa totiž počas svojej existencie postupne prepracovala z roviny „otáznej“ fakulty na úroveň jednej z najprestížnejších a najžiadanejších právnických fakúlt na Slovensku. Som rád, že túto úvahu môžem vysloviť nielen na základe vlastných postrehov a zistení, ale aj na základe objektívnych záverov formulovaných napr. Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA).“

V hodnotení ARRA sa Fakulta práva PEVŠ v rebríčku právnických fakúlt SR udržala v roku 2015 rovnako ako v predošlom roku na 4. mieste, pričom sa bodovo opäť priblížila k v poradí tretej Fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave. Z 5 hodnotených ukazovateľov získala najvyšší počet bodov (81 zo 100) v ukazovateli Atraktivita štúdia a tým sa stala lídrom medzi právnickými fakultami v tomto významnom ukazovateli.

Fakulta práva spolu s fakultou psychológie sídli vo vlastných priestoroch budovy na Tomášikovej v Bratislave, ktorá spĺňa vo všetkých ohľadoch požiadavky modernej vysokej školy 21. storočia. Na fakulte prednášajú slovenské aj medzinárodné vedecké kapacity ako napríklad prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., ktorý pôsobil ako sudca Ústavného súdu Českej republiky a v rokoch 2003 – 2013 bol zároveň aj jeho podpredsedom. Pedagogička Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. bývalá ministerka spravodlivosti, či Prof. Hans Schlosser z Nemecka, uznávaná svetová autorita v oblasti právnych dejín a občianskeho práva, sú tiež dôkazom vysokej odbornej úrovne vzdelávania na tejto fakulte. Viacerí pedagógovia Fakulty práva prednášajú na zahraničných vysokých školách, zaujímajú členstvo v mnohých vedeckých radách doma i v zahraničí, v redakčných radách významných vedeckých a odborných časopisov. Pracujú na domácich i zahraničných výskumných projektoch, sú členmi rekodifikačných a legislatívnych komisií, členmi poradných orgánov ministrov a pod. Ich monografie sa využívajú v právnej teórii i v aplikačnej praxi; učebnice a ďalšie učebné pomôcky využívajú i študenti iných právnických fakúlt.

V záujme študentov rezonuje najmä moderne postavený študijný program fakulty orientovaný okrem „klasických“ pozitívnoprávnych odvetví práva najmä na európske právo, povinnú výučbu cudzích jazykov, pestrú škálu voliteľných predmetov. Podporuje mimoriadne nadaných študentov, ktorí týmto získavajú možnosť úspešne reprezentovať seba aj svoju vysokú školu na rôznych medzinárodných súťažiach. Pravidelne sa v nich umiestňujú na popredných miestach ( napr. v rámci súťaže Moot Court – Arbitration Competition na City University Hong Kong, JESSUP – Washington, DC a pod.).

Pred niekoľkými rokmi Fakulta práva naštartovala aj ďalší úspešný vzdelávací projekt – Univerzitu tretieho veku. Na chodbách fakulty sa tak súčasne stretávajú tri generácie študentov, počuť niekoľko jazykov, stretávajú sa tu zástupcovia rôznych národov a národností. Skúsenosti starších sa prelínajú s progresívnymi myšlienkami mladších.

To, že Fakulta práva napĺňa okrem vzdelávacieho poslania aj vedecký rozmer, dokazuje skutočnosť, že vystupuje ako garant, resp. ako spoluriešiteľská organizácia vo viacerých vedeckovýskumných projektoch, vrátane projektov finančne podporovaných Slovenskou republikou. Kvalitu vedeckých výstupov, ale aj mimoriadne vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu najviac a najjednoduchšie preukazuje skutočnosť, že Fakulta práva PEVŠ ako jedna z mála právnických fakúlt na Slovensku, má akreditáciu na realizáciu študijných programov v prvom, druhom aj treťom stupni vysokoškolského štúdia. Získala tiež oprávnenie na uskutočňovanie rigorózneho, habilitačného a vymenúvacieho konania. Tak, ako všetko v rámci činnosti fakulty, aj oprávnenia na realizáciu vyššie uvedených študijných programov a konaní získavala fakulta postupne, keď o svojich kvalitách presvedčila odborné kruhy a širokú verejnosť.

V súčasnosti je PEVŠ v procese komplexnej akreditácie, ktorej výsledky budú známe v najbližších týždňoch. Verí, že budú natoľko pozitívne, že potvrdia vysokú úroveň fakulty a opäť prispejú k zvýšenému záujmu študentov o štúdium práva.